top of page
EMBERS : Trailer

EMBERS : THE TRAILER.

草图。

Nanjing University of the Arts. So, There‘s only the first Trailer I can show you.

Team members including: Me (Zixiao Yue)/Chuiye Kong/Baixue Yan/Xiaoling Gao/Qinru Fan/Yi Xia. 

Music Support: PDWN Studio.

bottom of page